Vedtægter

 

Vedtægter for Båring Gymnastikforening

Båring den 25. februar 2020

Vedtægter for Båring Gymnastikforening.

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Båring Gymnastikforening (B.G.F.).
Hjemsted: Middelfart Kommune.
Formanden, Næstformanden og Kassereren kan hver især tegne foreningen.
I økonomiske forhold kræves 2 underskrifter af ovennævnte.

§ 2. Mål og midler.
Foreningens formål er en legemlig og åndelig sund, dansk ungdom.
Dette søges nået gennem gymnastik, boldspil atletik, fester, sammenkomster og andet opdragende ungdomsarbejde.
Tillige at fremme et godt kammeratskab og sammenhold.

§ 3. Medlemsforhold.
Enhver som tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer der overtræder eller tilsidesætter foreningens vedtægter eller andre bestemmelser. Udelukkelsen skal dog forelægges og endelig godkendes at første ordinære generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. marts og indkaldes ved bekendtgørelse på de anvendte sociale medier med mindst 14 dages varsel.
Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 14 år og kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg at dirigent.
2. Aflæggelse at beretninger.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Eventuel fremlæggelse og godkendelse af:
a) budget
b) forretningsorden for aktivitetsudvalg, jfr. § 6.
6. Valg af bestyrelse med suppleanter.
7. Valg af aktivitetsudvalg med suppleanter.
8. Valg at revisorer med suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 10% af stemmeberettige medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 2 måneder efter begæringens fremsættelse og indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.
Ved valg og afstemninger på generalforsamlingerne gælder følgende regler:
Ved alle valg og afstemninger kræves blot flest stemmer, se dog § 8.
Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning. Ved andre beslutninger finder Skriftlig afstemning sted på begæring se dog § 8.

§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer herudover har hvert aktivitetsudvalg ret til at vælge et medlem ind i bestyrelsen.
Alle valg gælder for 2 år, formand og sekretær er på valg i lige år, næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg.
I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

§ 6. Aktivitetsudvalg.
Ved en særlig forretningsorden, der af bestyrelsen skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, fastsættes hvilke aktiviteter der skal have status som aktivitetsudvalg og hvor mange medlemmer hvert udvalg skal omfatte samt nærmere regler om beføjelser m.v.
Aktivitetsudvalgenes medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år.
På valg er halvdelen af et udvalgs medlemmer hvert andet år.
For hvert udvalg vælges 1 suppleant for 1 år.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer hvert udvalg sig med en formand samt et medlem i bestyrelsen, såfremt dette er besluttet på generalforsamlingen.
Posten som aktivitetsudvalgsformand og bestyrelsesmedlem kan udføres af den samme person.

§ 7. Regnskabsår, regnskab og revision.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet føres under ledelse og ansvar af den af bestyrelsen udpegede kasserer og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Der vælges 2 revisorer for 2 år samt 1 suppleant for 1 år. 1 revisor er på valg hvert andet år.

§ 8. Vedtægtsændring — opløsning.
Til vedtægtsændring kræves skriftlig afstemning.
Det skal af indkaldelsen til generalforsamling fremgå, at der er forslag til vedtægtsændring på dagsordenen.
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue almennyttigt/e formål, der bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling.

§ 9. Organisationer.
Hvis B.G.F. ønsker at udtræde af en at de organisationer, foreningen er medlem af eller hvis foreningen vil melde sig ind i andre organisationer, skal det afgøres på en generalforsamling.

 

Støt dem der støtter BGF :