Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling i BGF afholdt den 6. februar 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 19.00-21.00 med deltagelse af ca. 20 personer.
Tak til alle fremmødte og for de gode idéer som blev bragt på banen, og som ses under punktet evt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Niels Bebe
 2. Aflæggelse af beretninger:

Bestyrelsen:

v/Formand Ejvind Juelsgaard

Ialt ca. 320 medlemmer.

BGF har fået endnu en ny aktivitet, Floorball. Måtte sige farvel til Basketball.

I året 2017 blev der fra BGF’s side bl.a. afholdt :

Gymnastikopvisning, som igen i år havde god tilslutning og opbakning fra børn, forældre og bedsteforældre. Banko og Fodbolddag/Sommerfest: Stor tilslutning og et godt arrangement der samler hele byen gennem hele dagen til fodbold og fest. Pølsefest: samler mange børn i byen – igen i år stor tilslutning. Det er arrangement børnene kan huske og altid synes er godt at deltage i.

Oplevet et lille bitte fald i medlemsantal i BGF, men flere deltager i flere aktiviteter. Gymnastik og fodbold holder medlemmerne. Basket måtte desværre lukke ned for nu, da de havde færre medlemmer, da der var mange unge på holdet som grundet uddannelse og andet ikke er i byen mere.

Floorball er i stedet blevet et hit og de træner nu 2 gange i ugen – både onsdag og søndag. En af de få aktiviteter hvor både mænd og kvinder er sammen.

Går med tankerne på e-sport og et forslag til at starte bordtennis.

Det gode ved en lille klub er at der ikke er langt fra ord til handling og vi har mulighed for at udvikle klubben.

Vi er godt kørende og vi vil blive ved med at se på udvikling, men mest af alt sørge for at fastholde vores medlemmer.

En stor tak til sponsorerne, som bidrager til en fornuftig økonomi og ildsjæle i sponsorudvalget, som kan få det til at lade sig gøre.

Kunstgræsbanen blev ikke færdig i 2017 som håbet, men i år vil den stå færdigt, så snart vejret tillader. Den har taget mange ressourcer, specielt fra Knud Henning og andre frivillige kræfter.

Tak til udvalgene og bestyrelsen for godt samarbejde.

Gymnastik:

v/ Alex Buchwald

7 hold i gymnastik inkl manuvision og Parkour.

Betalende medlemmer er stigende fra 85 til 102.

Parkour har ca. 15 medlemmer.

13 voksne trænere og 6 yngre trænere.

Gymnastikopvisning er den 18. marts og ugen efter er der evaluering og afslutning.

Gymnastikudvalg består af Claus Dam, Alex Buchwald og Bjarke Sørensen – vi håber på at finde to mere til gymnastikudvalg.

Mange glade gymnaster.

 

Manuvision:

10-14 deltagere,

Tidspunkt for træningen foregår nu kl. 17.00, hvilket gør at der er større tilslutning.

Træningen er flyttet til musikefterskolen.

Jane Alexandersen er træner.

 

Floorball:

Der er ca. 10-12 deltagere og det er begge køn. Det er rigtig sjovt og hårdt.

Der er kommet helt nye til ret hurtigt, også nye tilflyttere til byen startede hurtigt op til Floorball.

Michael Madsen og Kristian Baagøe varetager denne aktivitet.

 

Badminton:

v/ Inge Pedersen

Det kører af sig selv og der er 26 medlemmer, + medlemmer af familietiderne i weekenden.

 

Tennis:

v/ Erik Holm 

37 medlemmer, og familietider lørdag og søndag hvor der også er medlemmer.  Det kører stille og roligt derudaf. Hegnet udenom har det ikke så godt mere og man ønsker det gerne udskiftet.

Grusset i kanterne af banen skal graves af, således vandet kan løbe af banen.

Der er mange medlemmer fra Middelfart der er trukket hertil. Kunne godt tænke sig yngre mennesker, da der er mange pensionister. Der bliver holdt afslutningsfest.

 

Fodbold:

v/ formand Knud Henning Andersen.

Marts måned afholdes der trænerkursus – det er vigtigt at uddanne trænerne og det er den eneste gang hvor alle er samlet.

Medlemstallet er stabilt og der er 10 hold tilmeldt turnering.

U14 spiller 11 mands fodbold, hvilket er flot af en klubstørrelse som vores. Har trænet hele vinteren.

U13 drenge er 14-15 spillere, som også kan komme til at træne 11 mands.

U12 piger spiller 8 mands sammen med Nr. Åby og det går rigtig godt. Begge klubber har en træner og der bliver betalt kontigent i hver klub.

U9/10 piger er vi ved at undersøge om vi kan finde en samarbejdspartner som U12 har.

U3-6 har fået nye trænere (helt nye tilflyttere som meldte sig på bane).

Pigeraketten blev holdt ved Båring Skole, og det var en fordel da alle pigerne kunne deltage da det var i undervisningen. BGF håber at det kan gøre at flere piger begynder at spille fodbold.

Der bliver afholdt mange kampe og stævner i Båring. Fin opbakning fra forældre til stævner og kampe.

BGF har altid kiosken åben, hvilket har stor betydning for forældre der kommer udefra.

Senior drengene har haft en del fraflytning, da de unge mennesker rejser og begynder at læse i andre byer. Har kun et seniorhold til foråret. De ”gamle” seniorer spiller i stedet oldboyshold.

Vi skal have gang i nogen nye seniordrenge – det er ca. 16-18 spillere. I 2017 var der ca. 25 seniorspillere der betalte kontigent.

Veteranhold der spiller.

Kvindesenior har 10-12 spillere. Og har godt fællesskab og holder fester sammen med senior drengene.

Fodbolddag og sommerfest – der er stor tilslutning og det er en stor succes. En fantastisk god dag.

Afholdes i år d. 26. maj.

Kridtningen af banen bliver foretaget godt og BGF får ros.

Båring har fået færdiguddannet en dommer, som nu er DBU dommer.

MUS samtale med trænere, og det er med til at fastholde trænerne.

Stine Klindt er rigtig god til at passe kiosken og stor ros til hende.

Kunstgræsbanen. Vi afventede byggetilladelse, da gummigranulat der skal benyttes i græsset skal være miljøvenligt og det tog tid at få godkendelse. Toplaget var ikke i orden da det skulle udlægges, – det var sand som ikke kunne komprimeres optimalt og samtidig regnede det hele tiden, hvilket gav BGF mange udfordringer.

Toplaget blev pillet af og der kom i stedet stenmel på. Middelfart Kommune bidrog økonomisk.

Der skal sættes elmaster op og når varmen tillader det, bliver kunstgræsset udlagt.

Samarbejdet i udvalget går rigtig godt. Lars Chr Meyer  tager sig af børneafdelingen.

Tak til alle trænere, frivillige, sponsorer mm.

Vi holder også noget for alle sponsorerne der har været en kæmpe hjælp.

 

Body Bike:

v/ Charlotte Nyeng

Fornuftig tilmelding, specielt i januar og februar måned. Aktiviteten er meget vejrafhængig.

Der er 11 cykler og ca. 7-8 deltagere pr. gang.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

V/ Kasserer Christian Laasby Ladefoged

Badminton fungerer som det plejer og med et fint lille overskud.

Body Bike: Fin indtjening, cyklerne er nu betalt

Fodbold: Flot overskud

Gymnastik: Fin indtjning

Tennis: Også her fin indtjening

Alle afdelinger generere overskud.

Udgifter til maling og renovering af skure og indkøb af stole og borde som kan lejes.

Udgifter til kunstgræsbane.

Trods betaling af kunstgræsbanen giver foreningen stadig overskud.

Igen STORT tak til udvalg og frivillige, det viser at der er stor respekt omkring klubben.

 

 1. Indkomne forslag:

Evt. hæve tennis kontigent, da den er meget billigt.

 1. Eventuel fremlæggelse og godkendelse af:
  a) Budget
  b) forretningsorden for aktivitetsudvalg (punktet udgår, da der ikke foreligger et budget for det kommende år og der foreligger ikke forretningsorden for aktivitetsudvalg)

 

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Helle Dam – genvalgt

Ejvind Juelsgaard – genvalgt

Der er 5 medlemmer i bestyrelsen derfor er det ikke nædvendigt med suppleanter, hvortil Helge Møller udtræder som suppleant.

 

 1. Valg af aktivitetsudvalg og suppleanter:

Fodbold:

Knud Henning – genvalgt

Rasmus Havdrup – genvalgt

Tennis:

Søren Kwasniak stiller op – valgt

Jørgen Holmgård har trukket sig

Badminton:

Inge Pedersen og Jette Holmgaard ønsker efter mange års flot arbejde i badmintonudvalget at trække sig.

Lars Larsen stiller op – valgt

Klaus Petersen stiller op – valgt

Gymnastik:

Ønsker en eller to nye der kan bidrage i udvalget.

Afventer at høre fra Bjarke om han ønsker genvalg

 

 1. Valg af revisor:

Peter Sundahl genopstiller som revisor

Tak til jer der har leveret en stor indsats gennem tiden i BGF, og velkommen til nye medlemmer.

 

 1. Eventuelt

Forslag fra Ulrik Andersson om: Udendørs mountainbike når body bike sæsonen stopper.

DGI undersiser i det og løre teknikker. Skabe et kursus på benene.

Peter Ørsager får 100 kr for at ligge bil til, benzin og stille telt op. Og bliver kontaktet meget pr. telefon. Bestyrelsen burde overveje mere.

Information fra Knud Henning: Vi kigger nærmere på e-sport men har brug for flere frivillige. Evt. samarbejde med efterskolen, som har taget e-sport op som linie.

TAK for god ro og orden.

Støt dem der støtter BGF :